Pracownia Skandynawistyki

someImg

Profil działalności

Badania naukowe prowadzone przez pracowników i doktorantów dotyczą języka duńskiego i jego podsystemów w ujęciu konfrontatywnym z językiem niemieckim i polskim oraz różnych aspektów komunikacji językowej w Skandynawii. Pola badawcze obejmują w szczególności:

  • w zakresie językoznawstwa konfrontatywnego: słowotwórstwo (motywacja wyrazów złożonych j. polskiego i ich ekwiwalentów j. niemieckiego / duńskiego), leksykologię, frazeologię, składnię (walencja czasownika, rzeczownika i przymiotnika), paremiologię i paremiografię oraz tekstologię;
  • problematykę interkulturową polsko-niemiecko-skandynawską (w tym kontakty polsko-skandynawskie);
  • dzieje badań skandynawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajęcia dydaktyczne obejmują morfologię języka niemieckiego, fonetykę niemiecką, zajęcia PNJN, seminaria magisterskie z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego niemiecko-duńskiego i niemiecko-polskiego, analizy przekładu, słowotwórstwa, leksykologii oraz przedmioty skandynawistyczne w ramach specjalizacji skandynawistycznej:

  • wprowadzenie do badań skandynawistycznych,
  • praktyczną naukę języka duńskiego,
  • fonetykę duńską,
  • wiedzę o Danii,
  • przekład duńsko-polski.

Od 2002 roku studenci uczęszczający na zajęcia języka duńskiego mają możliwość wyjazdu na letni kurs językowy lub stypendium (3-5 miesięcy) do duńskich wyższych szkół "Folkehojskoler". Placówki te oferują program w zakresie kultury, sztuki, języków obcych, nauk humanistycznych i sportu.

Od roku 2009 działa Koło Naukowe Tłumaczy Języka Duńskiego.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr