Opis Studiów

someImg

NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE

Studia niestacjonarne filologii germańskiej II stopnia (magisterskie wieczorowe) trwają 4 semestry; kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii germańskiej. Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata filologii germańskiej. Nauka w trybie niestacjonarnym odbywa się w systemie zjazdów weekendowych (soboty i niedziele) 10 razy w semestrze, średnio dwa razy w miesiącu.

Celem studiów magisterskich jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy magisterskiej przy równoczesnym pogłębieniu treści humanistycznych z zakresu wybranej specjalizacji (do wyboru: literaturo-, kulturo- i językoznawcza). Naszym studentom oferujemy szerokie spektrum tematyczne seminariów magisterskich, prowadzonych przez wysoce wykwalifikowaną kadrę naukową.

Podniesienie kompetencji językowych (odniesieniem jest poziom C2 wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub analogiczny) stanowi nieodłączny element programowy, realizowany przez cały czas trwania studiów w ramach wykładów, konwersatoriów i zajęć ćwiczeniowych. Zdobywanie praktycznych doświadczeń możliwe jest także dzięki europejskiemu programowi stypendialnemu ERASMUS.

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, w środkach masowego przekazu jak również w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych i kultur danego obszaru. Nasi absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr