OPIS STUDIÓW

someImg

Studia niestacjonarne filologii germańskiej I stopnia

Studia niestacjonarne filologii germańskiej I stopnia (licencjackie zaoczne) trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata filologii germańskiej. Studia licencjackie adresowane są do osób posiadających świadectwo maturalne bez wymogu zdanego egzaminu z języka niemieckiego.

Nauka w trybie niestacjonarnym odbywa się w systemie zjazdów weekendowych (soboty i niedziele) 9 razy w semestrze, średnio dwa razy w miesiącu. Zajęcia przeprowadzane są zarówno w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów jak i ćwiczeń (grupy liczą średnio 12-15 osób). Studia licencjackie filologii germańskiej ukierunkowane są na pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie historii języka, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych i Śląska przy równoczesnym doskonaleniu umiejętności wykorzystania tych kwalifikacji w pracy zawodowej.

W trakcie nauki studenci zdobywają adekwatne do poziomu kształcenia i wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umiejętności językowe - tu języka niemieckiego na poziomie C1; praktyczna nauka języka obejmuje m.in. ćwiczenia leksykalne, konwersacje, fonetykę, gramatykę. Studiowanie filologii germańskiej umożliwia także nabycie adekwatnych do poziomu kształcenia umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego na poziomie B2. Nasi studenci posiadają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom pracę w instytucjach edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, jak również w środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszaru niemieckojęzycznego. Na ostatnim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej możliwe są wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osobom nieznającym języka niemieckiego oferujemy studia „od podstaw”. Intensywny program kształcenia praktycznego pozwala im nadrobić zaległości w tym zakresie do chwili ukończenia studiów.

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr