OPIS STUDIÓW

someImg

Studia stacjonarne drugiego stopnia filologii germańskiej

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia filologii germańskiej nasi studenci zdobywają pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji. Mają adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie studiowanego języka, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom C2 wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub analogiczny). Potrafią używać wybranych odmian społeczno-zawodowych tego języka. Zdobywają także adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2+ wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub analogiczny). Absolwenci studiów magisterskich posiadają umiejętność porozumiewania się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami; są w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Po ukończeniu studiów w zależności od wybranej specjalizacji absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Nasi absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalizacji literaturoznawczej legitymuje się najwyższymi kompetencjami w zakresie literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego. Absolwent specjalizacji językoznawczej legitymuje się najwyższymi kompetencjami w zakresie językoznawstwa ogólnego i germanistycznego. Absolwent specjalizacji kulturoznawczej legitymuje się najwyższymi kompetencjami w zakresie kulturoznawstwa filologicznego, w tym specjalnie kulturoznawstwa germanistycznego. Absolwent specjalizacji glottodydaktycznej posiada pogłębioną wiedzę z zakresu glottodydaktyki (nauczanego języka). Absolwent specjalizacji translatorycznej oprócz wykształcenia kierunkowego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konsekutywnego i a vista z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Studenci translatoryki odbywają praktyki w biurach tłumaczeń. Absolwenci specjalizacji skandynawistycznej to multifilolodzy o pogłębionej wiedzy w zakresie duńsko-niemieckich relacji interlingwalnych jak i relacji językowych wśród języków skandynawskich. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia, który zrealizował modułowy program kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, posiada uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Wybrani kandydaci otrzymują także propozycję uczestniczenia w stypendiach fundowanych przez Klub Rotariański na uniwersytecie w Kilonii.

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr