OPIS STUDIÓW

someImg

Studia stacjonarne pierwszego stopnia filologii germańskiej

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej nasi studenci uzyskują podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętności wykorzystania tych kwalifikacji w pracy zawodowej. W trakcie nauki studenci zdobywają adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie studiowanego języka, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom C1 wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub analogiczny). Studiowanie filologii germańskiej umożliwia także nabycie adekwatnych do poziomu kształcenia umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2 wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub analogiczny). Nasi studenci posiadają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, potrafią gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Na ostatnim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej możliwe są wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus.

Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia dla osób ze znajomością języka niemieckiego i bez znajomości języka niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej mogą podjąć studia także osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z językiem niemieckim. Intensywny program kształcenia praktycznego pozwala im nadrobić zaległości w tym zakresie do chwili ukończenia studiów. Dodatkową pomocą jest rozbudowany tutoriat dla studentów, którzy potrzebują pomocy i doradztwa w zakresie językowym.

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej, który zrealizował program kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, posiada uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr