Zakład Glottodydaktyki

someImg

Zakład Glottodydaktyki powstał w 1994 roku po reorganizacji Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem, którym kierował wówczas prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. Kierownikiem nowopowstałego Zakładu został prof. dr hab. Roman Lewicki. W latach 2012-2014 obowiązki kierownika Zakładu Glottodydaktyki pełniła dr hab. Anna Małgorzewicz, która obecnie jest kierownikiem Zakładu.

Badania prowadzone w Zakładzie Glottodydaktyki koncentrują się obecnie wokół następujących zagadnień: innowacyjne metody kształcenia nauczycieli języka niemieckiego; style uczenia się; procesy psycholingwistyczne w umyśle dwu-/wielojęzycznym; pamięć semantyczna w procesie przyswajania języka obcego; nabywanie i nauczanie języków drugich, trzecich i kolejnych; wczesna dwu-/wielojęzyczność; edukacja interkulturowa w kształceniu językowym; nauczanie języków obcych na etapie wczesnoszkolnym w świetle konstruktywistycznych teorii poznania; wyrażenia formuliczne i ich rola w dydaktyce języka obcego.

Zakład prowadzi współpracę naukową z uniwersytetami zagranicznymi (Uniwersytet Heinricha Heinego Düsseldorfie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w Miszkolcu, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie).

Zakład jest odpowiedzialny za organizację kształcenia przygotowującego studentów germanistyki do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Pracownicy Zakładu opracowują programy nauczania, prowadzą zajęcia dydaktyczne i praktyki śródroczne.

Zakład każdego roku przygotowuje ofertę dydaktyczną zajęć realizowanych w ramach specjalizacji glottodydaktycznej. Od 2013 r. pracownicy Zakładu organizują i prowadzą warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

W ramach Zakładu, w 2008 r. powołano Pracownię Translatoryki.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

doktoranci

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr